Loading...

Πτυχία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

A : CAMBRIDGE (Univercity of Cambridge)

B1 - PET Το πιστοποιητικό Cambridge English Preliminary αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στα Αγγλικά σε πρακτικές και καθημερινές περιστάσεις. Σας δίνει τις σωστές βάσεις εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απόκτηση γλωσσικού τίτλου επαγγελματικού επιπέδου.

B2 - FCE  Το πιστοποιητικό Cambridge English First αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να μιλάτε και να γράφετε Αγγλικά σε επίπεδο που σας επιτρέπει να εργαστείτε ή να σπουδάσετε σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

C1 - CAE  Το πιστοποιητικό Cambridge English Advanced αποτελεί απόδειξη ότι τα Αγγλικά σας αντιστοιχούν σε επίπεδο επαγγελματία του τομέα των επιχειρήσεων ή προπτυχιακού πανεπιστημιακού φοιτητή.

C2 - CPE  Το πιστοποιητικό Cambridge English Proficiency αποτελεί απόδειξη ότι κατέχετε τα Αγγλικά σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε με ευχέρεια σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές περιστάσεις. Είναι η υψηλότερη πιστοποίηση Cambridge English.

B : MICHIGAN (Univercity of Michigan)

B2 - ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) 

Το πιστοποιητικό Competency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR).

C2 - ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) 

Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του  ECPE για ακαδημαϊκούς σκοπούς, οι κάτοχοί του προτείνεται να απευθύνονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία πρόκειται να το υποβάλουν. Οι κάτοχοι του ECPE μπορούν να αποκτήσουν Επάρκεια Προσόντων Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

C : City & Guilds (City and Guilds)

B2 - Communicator

C1 - Expert

C2 - Mastery

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις City and Guilds εδώ

Επιπλέον αναγνωρισμένα πιστοποιητικά

TIE

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται σε 20 εργάσιμες μέρες μετά την εξέταση.

Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόδοση μετριέται με βάση το τί μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και σύμφωνα με το τί αναμένεται να μπορεί να κάνει, επομένως δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας. Στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού  είναι εκτυπωμένη η κλίμακα που περιγράφει το τί μπορεί να κάνει ο κάτοχος του κάθε επιπέδου

BULATS

Το BULATS είναι ένα πολύγλωσσο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης, εκπαίδευσης και προτυποποίησης διαδικασιών γλωσσικής αξιολόγησης στον εργασιακό χώρο.

Χρησιμοποιείται διεθνώς για:

  • προσλήψεις σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες
  • την έγκριση συμμετοχής σε κύκλους μαθημάτων σχετικών με τις επιχειρήσεις
  • τον προσδιορισμό των αναγκών επιμόρφωσης και την παροχή επιμόρφωσης
  • την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της γλωσσικής επιμόρφωσης.

IELTS 

Το IELTS (International English Language Testing System). Η συμμετοχή στις εξετάσεις του IELTS μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε, να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε όλον τον κόσμο.

Οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται αποδεκτές για σκοπούς μετανάστευσης από όλες τις χώρες που απαιτούν σχετικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις του IELTS είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά στη νέα σας ζωή στο εξωτερικό και, μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, θα αξιολογηθούν όλες δεξιότητες σας στην αγγλικά γλώσσα: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Κατ’ αποκλειστικό τρόπο, το IELTS εξετάζει τις δεξιότητες συνομιλίας στα Αγγλικά μέσω μιας διαδραστικής εξέτασης παραγωγής προφορικού λόγου πρόσωπο με πρόσωπο με έναν εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο εξεταστή.

BEC

Πιστοποίηση γνώσεων Εμπορικών Αγγλικών προκειμένου να μπορείτε να επικεινωνείτε   αποτελεσματικά στα Αγγλικά σε κάθε επιχειρηματική περίσταση. Προσφέρουμε τρεις εξετάσεις Εμπορικών Αγγλικών το Cambridge English: Business Preliminary, Cambridge English: Business Vantage και Cambridge English: Business Higher.

TOEIC

Το TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

OCNW

EDI

Trinity College

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

DELF A2

DELF B1

DELF B2

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Εξετάσεις Γερμανικών για παιδιά και εφήβους:

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 (Jugendversion)

Εξετάσεις Γερμανικών για ενήλικες:

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

GOETHE-ZERTIFIKAT C1

GOETHE-ZERTIFIKAT C2

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα δείτε όλα τα πτυχία που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ

Αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σουλίου 1, Πλατεία Βουδ
262 24, Πάτρα
Τηλ/Fax: 2610 311003
Email: samarad@otenet.gr

Copyright © 2011 - 2024 Ξένες Γλώσσες - Φροντιστήριο Σαμαρά, Πάτρα